Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng Của Thansohoconline.com

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web THANSOHOCONLINE.COM (“Trang web”) và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (“Sản phẩm / Dịch vụ liên quan”).

Trang web được sở hữu và điều hành bởi Team Thansohoconline, LLC (sau đây được gọi chung là “Thansohoconline”), và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan của nó được cung cấp theo sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây cũng như tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác ( bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách quyền riêng tư của Thansohoconline) và các thủ tục có thể được Thansohoconline.com công bố bất cứ lúc nào trên Trang web này (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc sử dụng các dịch vụ của Trang web, bạn (“Người dùng” hoặc Bạn ”) đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web. Nếu các điều khoản và điều kiện này được Thansohoconline coi là một đề nghị, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này.

Trang web và các dịch vụ của nó chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

Sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận này không chuyển từ Thansohoconline cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và bất kỳ tài sản trí tuệ nào sẽ chỉ thuộc về Thansohoconline.

Tên “THANSOHOCONLINE.COM” và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác, được sử dụng liên quan đến Thansohoconline.com là tài sản độc quyền của Thansohoconline.

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng trên Trang web có thể là tài sản của các bên thứ ba. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ Dấu hiệu số học hoặc bên thứ ba nào khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền

Thansohoconline.com chỉ cung cấp dịch vụ đọc số cho mục đích giải trí. Thông tin có trên trang web hoặc trong bất kỳ email hoặc tài liệu nào nhận được từ trang web không được đảm bảo bất cứ cách nào.

Thansohoconline.com không thuộc về bất kỳ thông tin nào nó cung cấp được độc quyền liên quan đến trở lên và không chịu trách nhiệm về việc bạn đơn xin lỗi hoặc giải thích thông tin này. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm về việc sử dụng để tư vấn chuyên ngành y tế hoặc pháp luật phê duyệt cho bất kỳ vật lý, tâm lý hoặc pháp lý nghiêm trọng nào cũng có thể phát hiện được.

Thansohoconline giữ bản quyền đối với tất cả văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, mẫu hoặc các tài liệu khác trên trang web này. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, báo cáo hoặc sử dụng nội dung của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Thansohoconline. (Bạn vui lòng đọc chi tiết tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nhãn hiệu

Tên sản phẩm, biểu tượng, nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác được giới thiệu hoặc đề cập trong trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của Thansohoconline là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ.

Các chủ sở hữu nhãn hiệu này không liên kết với Thansohoconline.com, các sản phẩm của chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi. Họ đã không tài trợ hoặc xác nhận tài liệu của chúng tôi

Các thay đổi

Thansohoconline bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra tạm thời Thỏa thuận này để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Thansohoconline.com cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới như vậy sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Chấm dứt

Thansohoconline có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ liên quan bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan và cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ cho chúng tôi.

Thansohoconline có thể chấm dứt Trang web và hoặc Sản phẩm / Dịch vụ liên quan ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Thansohoconline.com có quyền ngừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu có lý do để tin rằng hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý đối với Thansohoconline.com hoặc Trang web.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền ngừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu không thể xác minh thông tin bạn đã cung cấp cho trang web hoặc nếu họ cho rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

Tất cả Thỏa thuận này, về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách Bảo mật của Trang web cũng sẽ dẫn đến việc bạn bị chấm dứt quyền truy cập vào Trang web.

Từ chối bảo hành

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan được cung cấp “nguyên trạng”. Thansohoconline.com không có trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của trang web.

Thansohoconline.com và các đối tác cũng như người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Thansohoconline.com cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép của nó đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn.

Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Thansohoconline không đảm bảo hoặc tuyên bố về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu và thông tin trên trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của chúng hoặc các hình thức khác. Không có lời khuyên, thông tin, dự đoán, đánh giá, gợi ý, khuyến nghị hoặc thông tin liên lạc khác từ Trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào.

TẤT CẢ THÔNG TIN CÓ TRONG TRANG WEB NÀY CHỈ LÀ MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ. SỰ CHẤP NHẬN, SỰ TIN CẬY HOẶC BẤT KỲ NGHIÊM TRỌNG CỦA BẤT KỲ CỘNG TÁC VIÊN NÀO TỪ TRANG WEB ĐỀU CÓ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của Thansohoconline, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào của Thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với:

  • Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào;
  • Chi phí mua sắm hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;
  • Để gián đoạn việc sử dụng hoặc làm mất hoặc hỏng dữ liệu;
  • Đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá phí mà bạn đã trả cho Thansohoconline theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi xảy ra hành động.

Hơn nữa, Thansohoconline cũng như các đơn vị liên kết hoặc có liên quan hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm nhưng không giới hạn những người có thể sử dụng hoặc dựa vào dữ liệu / tài liệu đó hoặc người cung cấp dữ liệu / tài liệu đó cho ) đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào (cho dù thực tế, do hậu quả, trừng phạt hay cách khác), thương tích, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý hoặc nguyên nhân khác của bất kỳ loại đặc điểm nào dựa trên hoặc kết quả từ bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc ý kiến ​​nào được cung cấp trên trang web.

Trong mọi trường hợp, Thansohoconline sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ví dụ hoặc do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, bất kể hình thức của bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng , sơ suất, hoặc các hành động quanh co khác, tất cả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, sao chép hoặc hiển thị hoặc nội dung của trang web này.

Thansohoconline.com sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành.

Đại diện và Bảo hành chung

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách bảo mật của THANSOHOCONLINE.COM, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang, thành phố hoặc khu vực chính phủ khác của bạn, về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú) và việc sử dụng của bạn của Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Thansohoconline vô hại, các đối tác, công ty con, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

Điều khoản khác

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Thansohoconline và bạn liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi được ký bởi người điều hành được ủy quyền của Thansohoconline.com hoặc bằng việc Thansohoconline đăng phiên bản sửa đổi.

Ngoại trừ phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật, và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tên nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tên nào giống nhau sẽ là các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Hạt San Diego, California.

Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc công bằng hoặc các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần đăng ký kết), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài Toàn diện của Dịch vụ Hòa giải và Trọng tài Tư pháp, Inc. (“JAMS”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc đó.

Trọng tài sẽ diễn ra tại San Diego, California, bằng tiếng Anh và quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Bất kể kết quả của bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào, bạn sẽ không được hưởng chi phí hoặc phí luật sư vào thời điểm nào.

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc một bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó.

Bạn không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào; Thansohoconline có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép.

Trang web và nội dung của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) dưới dạng văn bản, đồ họa, bài báo biểu tượng, ảnh, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, phần mềm và các nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ thứ ba các bữa tiệc. Thông tin và nội dung từ Trang web của Bên thứ ba không được Thansohoconline.com xác minh hoặc xem xét trước khi đưa vào Trang web.

Thansohoconline không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của bất kỳ nội dung nào từ các trang web của Bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Trang web của bên thứ ba là quyết định của riêng bạn và do bạn tự chịu rủi ro. Việc bao gồm bất kỳ thông tin nào từ Trang web của bên thứ ba không phải là sự chấp thuận hoặc xác nhận của Trang web đó bởi Thansohoconline.

Nếu bạn rời khỏi THANSOHOCONLINE.COM và chuyển sang Trang web của Bên thứ ba, Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của Trang web này sẽ không còn được áp dụng nữa. Bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm chính sách thu thập / chia sẻ dữ liệu, của bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào mà bạn chọn để điều hướng đến.

Các bên khác. Bạn chấp nhận rằng, với tư cách là một pháp nhân trách nhiệm hữu hạn, Thansohoconline.com có lợi ích trong việc giới hạn trách nhiệm cá nhân của các cán bộ và nhân viên của mình.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu cá nhân nào chống lại các cán bộ hoặc nhân viên của Thansohoconline về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến trang web. Không ảnh hưởng đến đoạn trên, bạn đồng ý rằng các giới hạn của bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được nêu trong Thỏa thuận này sẽ bảo vệ các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm, người được giao và nhà thầu phụ của Thansohoconline.