Cung Quan Lộc trong Tử Vi là gì? Ý nghĩa các sao chính tinh & phụ tinh cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc là cung tiết lộ về vấn đề tài chính và sự nghiệp của đương số. Ngoài ra cũng nói lên nghề nghiệp mà chủ nhân lá số phù hợp hay khả năng thiên phú của đương số có là gì. Đây là một cung rất quan trọng trong lá số tử vi, vì thế khi luận giải cung này người ta cần phải xem xét nhiều cung liên hệ như cung Tài Bạch, cung Mệnh, Thân,… Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý đọc giả hiểu rõ hơn về cung Quan Lộc.

Xem lá số tử vi của bạn

1. Cung Quan Lộc là gì?

Cung Quan Lộc (hay còn được cổ nhân xưa gọi là Sự Nghiệp Cung) là cung thứ 5 xét trong lá số tử vi, sau cung Điền Trạch và trước cung Nô Bộc, chủ về công danh, sự nghiệp nói chung, nghề nghiệp hay khả năng chuyên môn của chủ nhân lá số.

Cung Quan Lộc vô cùng quan trọng trong khi xem tử vi trọn đời. Đối diện với cung Quan là cung Phu Thê cũng có thể nói lên nghề nghiệp thứ hai của đương số, hay của vợ hay chồng. Cũng như các cung khác, cung Quan Lộc được luận giải dựa vào cung Mệnh, cung Thân, Phúc Đức, Tài Bạch mới xác định được kết luận sau cùng. Mặt khác, giáp cung Quan Lộc là cung Nô Bộc và cung Điền Trạch, xem hai cung này sẽ cho ra những ảnh hưởng đến sự nghiệp của chủ nhân lá số.

Cung Quan Lộc là gì?
Cung Quan Lộc là gì?

XEM NGAY LÁ SỐ TỬ VI CỦA BẠN TẠI ĐÂY:

Lập Lá Số Tử Vi Cho Bản Thân Ngay!
**** Người sinh từ 23h-00h lấy lá số theo giờ tý (00h-01h) và ngày âm lịch hôm sau để xem.

Họ tên khai sinh

Giới tính

Chọn lịch

Giờ sinh

Phút sinh

Ngày sinh

Tháng sinh

Năm sinh

Năm xem (âm lịch)

Tháng xem (âm lịch)

2. Ý nghĩa các chính tinh trong cung Quan Lộc

2.1. Tử Vi

Sao Tử Vi thủ cung Quan Lộc, nhập miếu, nếu không có Sát Riêu Hình Kỵ hội hợp, lại thêm Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý đồng độ hay hội chiếu, thì có thể theo sự nghiệp chính trị. Cho dù có theo kinh doanh thương mãi cũng quay về làm chính trị. Nếu cùng với Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã hội hợp, thì có thể có tài quyền, giỏi quản lý tiền tài, phù hợp làm lãnh tụ về tài chính kinh tế.

Nếu hội cát tinh, không có sát tinh, như các sao đã trình bày ở trên, cũng có thể theo sự nghiệp sản xuất. Hội Lộc Mã chỉ có thể kinh doanh buôn bán bên ngoài, có thể phát to. Tử Vi thủ cung Quan Lộc, dù cho không có cát tinh hội chiếu, có sát tinh hội hợp hay đồng độ, cũng thì chủ về là người có tài năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp, tìm mưu tính kế.

Tử Phá, duy chỉ phù hợp theo sự nghiệp công nghiệp, thương nghiệp, không phù hợp theo chính trị. Trọn đời sự nghiệp trong thành có bại, mọi sự việc không được toàn mỹ. Phá Quân Hóa Lộc, tuy dù sự nghiệp có thể thành tựu, duy vẫn chưa được như lý tưởng. Nếu Lộc Tồn đồng độ, thì chủ về đưa đến mọi người ghen ghét đố kỵ, dẫn đến cạnh tranh. Nếu Tử Vi Hóa Khoa, thì chủ về danh lớn hơn lợi. Nhưng có Văn Xương, Văn Khúc đồng hội, không bằng như theo sự nghiệp văn hóa nghệ thuật công tác, ngược lại được phù hợp.

Tử Vi Thiên Phủ đồng thủ tại cung Quan Lộc, cần phải gặp sao Phụ Tá cùng Cát hóa, có thể thành sự nghiệp vĩ đại. Nếu vô cát tinh, thì cận thông thường là thì chủ về quản nhân tài. Nếu có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ hay hội chiếu, thì phù hợp thì chủ về quản trong cơ cấu tài chính kinh tế. Nếu có Lộc Mã giao trì tại đối cung, Nữ mệnh thì phù hợp trợ giúp trượng phu phát triển thương vụ. Nam mệnh thì chủ về được thê tài, hay nhạc gia có sự nghiệp kinh doanh. Nếu không được như vậy, thì phù hợp buôn bán ở bên ngoài.

Tử Tham, gặp sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Thiên Khôi, Thiên Việt, Phụ Bật, Văn Xương, Văn Khúc, nếu có sát tinh đồng thời hội hợp, thì phù hợp theo thương mại theo công nghiệp, cũng phải mạnh vì gạo bạo vì tiền. Duy chỉ cùng với Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, thì chủ về cần phải theo công nghiệp.

Tử Tướng, gặp sao cát tinh, cũng phù hợp tiến thân vào giới chính trị. Duy chỉ nếu gặp sao Địa Không, Địa Kiếp, thì phù hợp theo sự nghiệp công nghiệp, gặp sao sát tinh, thì làm công trình nhân viên, thì chủ về có chuyên môn kỹ năng. Nếu theo sự nghiệp chính trị thì phải có sự lật đổ phá vỡ, càng thêm không phù hợp đầu cơ.

Tử Sát thủ tại cung Quan Lộc, nếu gặp sao sát tinh, hay Liêm Trinh Hóa Kỵ các sao này, phù hợp theo làm quân cảnh vũ chức là thích hợp. Hoặc có thể theo làm công nghiệp, hay lấy đặc thù kỹ nghệ khởi nghiệp, gặp sao Long Trì, Phượng Các càng thêm chính xác. Không phù hợp theo chính trị thương mại, cũng có phong ba.

Nếu chính tinh cung Quan Lộc là Tử Vi tại Ngọ, nếu có thêm Quần Thần, Tả Phù thì được giàu sang vinh hiển suốt đời. Ở Tý thì trung bình, nếu hội đủ Quần Thần chủ về là các bậc hào trưởng ở địa phương, các bậc phú ông ở thôn quê, được sung sướng suốt đời. Tại Dần, Thân cùng Thiên Phủ rất tốt, nếu có Long Mã Hổ Phượng, Tướng Ấn thường làm thương mại lớn hay hiển đạt về võ nghệ, được vinh hiển suốt đời. Nếu chính tinh này ở Tỵ, Hợi đóng cùng Thất Sát, thường tay trắng làm giàu, rất tích cực, mạnh mẽ nhưng ăn về hậu vận, tiền vận thường vất vả.

Ở với Mão, Dậu cùng Tham Lang thì trung bình, đi tu dễ thành chánh quả, làm nổi các bậc tôn quý của đạo giáo. Đóng tại Sửu, Mùi cùng với Phá Quân thì thành công về võ nghiệp nhưng cũng dễ gặp tai họa và thăng giáng bất thường. Nếu có các sao ác, sát hung tinh, thường bị thất bại, hay tù tội về hậu vận, hay gặp tai họa về nghề nghiệp, binh hỏa, lây bệnh nan y… Ở Thìn, Tuất cùng với Thiên Tướng chủ về tài giỏi, thường tay trắng làm giàu. Nếu đã có sẵn gia cảnh giàu có thì nên chuyên về kỹ nghệ, khoa học hay về thương mại, kỹ nghệ, làm mạnh thì thành.

2.2. Thiên Cơ

Thiên Cơ nhập vào thủ cung Quan Lộc thì làm nhiều nghề. Nếu cùng với Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa cùng với các cát tinh hội chiếu, càng thêm thì chủ về sự nghiệp có nhiều mặt để phát triển. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, Hóa Khoa hội chiếu, phù hợp theo dòng sự văn hóa sự nghiệp, hay theo nghề công chúng có liên quan đến sự nghiệp, lợi với thành danh. Duy cùng với Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, canh gặp sao Phụ Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, nếu Thiên Cơ thủ tại tại cung vị nhập miếu, thì phù hợp theo làm chính trị. Nhưng nếu Thiên Cơ lạc hãm, hay đồng thời gặp sao sát tinh các sao, thì chỉ phù hợp tại đại xí nghiệp, công dụng phục vụ đãi nghiệp công tác.

Cơ Âm, tại cung Quan Lộc, tăng gia thêm Thiên Cơ có tính chất lưu động, khiến cho sự nghiệp của đời người có nhiều biến động. Nếu “Cơ Nguyệt Đồng Lương” đồng hội, thì phù hợp theo làm công chức. Nhưng gặp sao cát tinh đồng hội, lại gặp sao Hóa Lộc, Lộc Tồn thì có thể tổ chức tập đoàn, kinh doanh nhiều hạng nghiệp vụ. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, thì phù hợp văn hóa sự nghiệp. Duy chỉ “Cơ Nguyệt Đồng Lương” mà gặp sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đầy đủ mà không có sát tinh các sao, thì theo vào làm quân cảnh trị an công tác là thích hợp, đồng thời gặp sao Sát, thì cũng phù hợp công nghiệp.

Thiên Cơ, Cự Môn nhập vào cung Quan Lộc, tuy dù có cát tinh, hay có Thiên Tài, Long Trì, Phượng Các tinh, vẫn thì chủ về là người có chuyên môn kỹ năng, mà vẫn không theo đuổi một nghề nghiệp, hay văn hay vũ, biến động đa đoan nhiều chủng loại. Nếu Sát Kị tịnh gặp sao, thì lưu đãng giang hồ. Tái gặp sao Địa Kiếp, Địa Không, Thiên Hình, Đại Hao, thì có nhiều quan phi khẩu thiệt phá hao.

Người sở hữu Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ cung Quan Lộc, thì chủ về là người thường thân kiêm số chức, nhưng có nhiều biến động. Vô luận phải hay không phải cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, cũng không phù hợp tự mình làm kinh doanh, thương mại, với nhận chức tại đại cơ cấu, hay theo làm công tác xã hội, phục vụ công chúng là thích hợp, cũng có thể theo làm hành nghiệp y dược công tác. Nếu gặp Sát Kị Hình Hao, thì để bởi vì sự nghiệp mà liên quan tới quan ti tranh tụng, có thể suy xét cân nhắc theo làm pháp luật. Nếu gặp sát tinh quá mức nặng, cung Mệnh xấu, thì là tinh thần sa sút.

Chính tinh là Thiên Cơ đóng tại Tỵ, Ngọ, Mùi thì tốt đẹp, thường có chức tước, hiển vinh. Nếu ở Hợi, Tý, Sửu không được tốt, phải về hậu vận mới khá được. Nếu tại Thân đồng cung với Thái Âm, dễ làm về các ngành y tế, ngoại giao, giáo dục, văn học.

Tại Dần thì không được tốt bằng tại Thân, phần nhiều về hậu vận mới thành đạt. Đóng tại Mão cùng Cự Môn, dễ chuyên về giáo dục, luật pháp, rất khôn ngoan. Ở Dậu không được tốt bằng tại Mão. Chính tinh Tử Vi ở Thìn, Tuất rất thận trọng, thường làm nghệ sĩ có tài, có tác phẩm nổi tiếng, nếu đi buôn làm giàu thì nếu có Tam hóa hay Lộc Tồn chiếu.

2.3. Thái Dương

Thái Dương tại cung Quan Lộc nhập miếu, với người tại Ngọ cung sự nghiệp là to lớn nhất. Nhưng cần phải gặp sao Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, hay đắc Văn Xương Văn Khúc, mà bất phùng sát tinh Địa Không, Địa Kiếp các sao này mới là thượng cách. Nếu không gặp các cát tinh, mà gặp sao Địa Không, Địa Kiếp Hình Hao, thì sự nghiệp tuy dù to lớn, nhưng vẫn dễ bị gặp họa.

Thái Dương nhập miếu, gặp sao nhiều cát tinh củng chiếu, bất gặp sao Sát tinh, có thể theo chính trị, cũng có thể theo thương mại, cũng thì chủ về sự nghiệp đỉnh thịnh hoặc thì chủ về là người địa vị cao trọng. Nếu Thái Dương lạc hãm, dù hội Tam hóa cát tinh, thì sự nghiệp thủy chung trước sau không hư. Cũng phù hợp đảm nhận giáo chức, gặp sao Văn Xương, Văn Khúc, có thể theo làm công việc trong giới truyền bá. Nếu gặp Long Trì Phượng Cát, thì phù hợp theo làm khoa học nghiên cứu. Nếu gặp sao Địa Không, Địa Kiếp chủ về khởi gia lập nghiệp, là nhân tài phát minh. Thái Dương lạc hãm, sát tinh lại nặng, thì bôn ba lao lực mà ít thành biến.

Thái Dương Thái Âm, nếu gặp sao cát tinh củng chiếu hội hợp, thì là người năng phú năng quý, có thể theo làm chính trị, thương nghiệp. Nếu gặp Sát sự nghiệp tạm thời, chức nghiệp có nhiều biến đổi.

Thái Dương Thiên Lương đồng thủ tại cung Quan Lộc, gặp sao chư Cát, cũng cận phù hợp theo làm giám sát, thẩm tra sát hạch công tác. Nếu có sát tinh, thì phù hợp lấy kỹ nghệ khởi gia, hay theo làm khoa học nghiên cứu. Nếu gặp Kình Dương, Thiên Hình, có thể làm y liệu, y dược nhân tài. Duy chỉ gặp sao Thái Dương, Thiên Lương, Lộc Tồn hay Hóa Lộc, Văn Xương hay Văn Khúc các sao này đồng hội, thì phù hợp tham gia với tư cách là điển thí, thành là chuyên nghiệp nhân tài. Nếu cận gặp sao Văn tinh, hay Thiên Lương Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì nên theo làm xã hội công chúng sự vụ là thích hợp. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không phù hợp cá nhân mình làm kinh doanh, thương mại.

Chính tinh Thái Dương là một trong những sao chủ về công danh, gặp thêm Tam Hóa, Lộc Tồn là đại quý. Nếu đóng ở Ngọ thì được công danh sớm, có thể làm nổi nguyên thủ quốc gia, không có cát tinh, cũng là người tài giỏi, thường đảm nhiệm các chức trưởng nhiệm sở, rất có uy quyền. Đóng tại Tý cần gặp Tam Hóa hay Tuần, Triệt, sẽ giống như tại Ngọ, nếu không thì không được tốt bằng.

Nếu chính tinh này ở Sửu, Mùi đóng chung với Thái Âm, công danh trắc trở, có chí hướng khó thành. Về già có đôi chút hư danh. Đóng tại Mão đóng chung với Lương, rất tốt, thường thành công về y học, giáo dục, văn học. Đóng tại Dần đóng chung với Cự, cũng giống như tại Mão nhưng chuyên về hình luật, ngoại giao, chính trị quốc hội hay nhà văn nhà báo.

Đóng tại Thân cũng cần gặp Tuần hay Triệt, nếu không thì dễ mắc chuyện thị phi quẫn túng, công danh trắc trở thất thường. Nếu chính tinh này ở Thìn có công danh sớm nhưng thường bất mãn về nghề nghiệp, dễ bị nhiều người ghen ghét.

Đóng tại Tuất không được tốt bằng, chỉ có hư danh nhưng cũng là người có tài và đạo đức, được nhiều người nể kính. Đóng tại Hợi nếu gặp nhiều trợ tinh thì là người có tài đặc biệt, đảm nhân các công tác khó khăn và thành công nhưng cũng ngắn hạn thôi. Tại Tỵ giống như tại Ngọ nhưng không được tốt bằng hơn một chút

2.4. Thái Âm

Thái Âm thủ cung Quan Lộc, tính chất biến hóa đa đoan nhiều loại, cần phải xem xét tường tận các tinh hội hợp mà xác định. Người sở hữu cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, không phù hợp làm kinh doanh, thương mại, làm chức vụ trong chính phủ, hay có chức vụ trong cơ cấu đại xí nghiệp vụ là phù hợp. Tối phù hợp nhận chức với sự nghiệp phục vụ công cộng.

Hóa Lộc, Lộc Tồn, Thiên Mã, có thể lấy làm kinh doanh, thương mại, cũng phải tổ chức lập công ty hữu hạn là tốt đẹp, không phù hợp tự mình tiến hành kinh doanh. “Cơ Nguyệt Đồng Lương” cách gặp sao tam cát Hóa tịnh chiếu, vô Sát, thì phù hợp chấp chưởng nắm quân quyền, canh gặp sao Phụ Tá hội chiếu, thì là yếu nhân của quân sự chính trị lưỡng giới. Đắc Văn Xương Văn Khúc hội chiếu, phù hợp làm công tác văn hóa, hay công tác trong giới truyện bá. Tả Phụ Hữu Bật hội chiếu, theo chính trị là phù hợp, canh gặp sao Lộc Tồn, là nhân viên tài kinh. Theo thương mại cũng phù hợp làm tài kinh hành nghiệp. Nếu Thái Âm và Thiên Lương tương hội, gặp sao Đại Hao, một Thiên Vu, Kiếp Sát, phù hợp làm phú thuế quan lại.

Sao Thái Âm cung Quan Lộc trong tử vi
Sao Thái Âm cung Quan Lộc trong tử vi

Thái Âm cùng với Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, Thiên Tài đồng độ hay hội chiếu, thì chủ về là người có thiên tài về nghệ thuật. Nếu gặp sao Hồng Loan, Thiên Hỷ, Hàm Trì, Thiên Riêu, có thể làm nghề vui chơi giải trí, hay tại giới biểu diễn nghệ thuật mà thành danh.

Thái Âm thường thì chủ về  sự đi xa, ngành ngoại giao, văn chương, nghệ thuật. Xem và luận giống với Thái Dương nhưng cần chú ý các vị trí miếu, vượng, đắc, hãm địa của Thái Âm

2.5. Vũ Khúc

Vũ Khúc nhập vào cung Quan Lộc thì cũng có thể theo làm tài chính hoặc làm kinh doanh, thương mại cũng có được lợi, thì với người mang theo tính chất kim chúc là thích hợp. Người sở hữu Vũ Khúc nhập miếu, canh gặp sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đồng hội, hay gặp sao Lộc Tồn Thiên Mã các sao này, theo chính trị có thể là nhân viên trọng yếu trong giới tài chính kinh tế. Nếu gặp sao Văn Xương Văn Khúc, Long Trì Phượng Các, thì có thể thành là nhân tài phân tích kinh tế.

Nếu gặp sao Thất Sát hội chiếu, có Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi Thiên Việt, Văn Xương Văn Khúc đồng hội, phải là nhân viên trọng yếu vũ chức làm văn, hay văn chức làm vũ. Cùng với Tham Lang đồng độ, với theo thương mại là phù hợp. Nếu theo chính trị thì lòng tham lam không bến bờ, không bằng như làm kinh doanh, thương mại, tuy dù tính chất cận mưu cầu chiếm lấy món lợi, cũng không bị hãm vào nguy hiểm. Người sở hữu Hỏa Tinh Linh Tinh các sao này đồng độ, cách cục không bằng như chỉ có thuần chất là “Hỏa Tham” “Linh Tham”, làm kinh doanh, thương mại thì chủ về hoành phát, nhưng cũng có gặp phải cảnh ngộ hoành phá.

Vũ Phủ, tại Tý cung tốt đẹp hơn so với Ngọ cung, có thể theo làm tài chính kinh tế, công tác kế toán, là nhân tài chuyên nghiệp quản lý tài chính. Nếu Cát tinh hội chiếu, lại gặp sao tam Hóa cát tinh, thì là lãnh tụ tài chính kinh tế, chưởng nhất phương tài quyền. Nếu gặp Lộc Mã cũng phù hợp làm kinh doanh, thương mại. Nếu gặp sát tinh hội chiếu, thì có thể là nhân tài thiết kế, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật chuyên môn. Người sở hữu Văn Xương, Văn Khúc cùng Long Trì Phượng Cát các sao này đồng độ hay hội chiếu càng thêm thì chủ về tú phát.

Vũ Khúc gặp Thiên Tướng thì chủ về văn nhân làm chức võ, uy vũ làm chức văn. Trông mong làm chính trị, hay làm công việc quân cảnh bảo an là thích hợp. Nếu có nhiều cát tinh hội hợp, thì mới có thể làm nghề nghiệp về tài chính.

Vũ Khúc Thất Sát nếu gặp sao Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Tọa, Thai Phụ, Phong Cáo phù hợp làm nhân viên quân cảnh trị an, có thể hoành lập công danh. Nếu gặp sao sát tinh, thì phù hợp làm ngành công nghiệp mang tính chất kim chúc, gặp sao Thiên Phủ đồng độ hay hội chiếu, thì có thể làm ngành ẩm thực, nghề nghiệp có tính chất về thực phẩm.

Vũ Phá, cổ nhân nhận xét đây là tinh hệ cũng phù hợp với vũ chức, hiện tại ngày nay, thì cũng phù hợp kinh doanh công xưởng, nhưng hao phí nhiều về sức lực. Nếu gặp Thiên Phủ hội chiếu, cũng có thể kinh doanh ẩm thực, nghề nghiệp thực phẩm. Người sở hữu Sát Kị Hình nặng, càng không phù hợp mạo hiểm phát triển mở rộng hay đầu cơ.

Vũ Khúc là sao võ, vừa thì chủ về  uy quyền, vừa thì chủ về  tài chính, nên là sao rất mạnh và tốt. Nếu chính tinh này ở Thìn, Tuất nếu thêm Văn Khúc thì văn võ kiêm toàn, hiển đạt về võ nghiệp, làm nổi tư lệnh quân đội. Đóng tại Tý, Ngọ đóng chung với Thiên Phủ, liên hệ nhiều đến các nghề bí mật, uy quyền hiển hách, thường đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Thủ ở Dần, Thân đóng cùng Thiên Tướng, rất dễ làm giàu, công danh hiển đạt.

Nếu chính tinh này ở Sửu, Mùi đóng chung cùng Tham Lang thì dễ giàu có nhờ buôn bán, kinh doanh, thương mại. Đóng tại Mão, Dậu đóng chung với cung Vũ Khúc, thường hiển đạt về võ nghiệp, có thể làm nổi các chức quân khu trưởng, trọng nhận một cõi, nhưng cũng thăng giáng thất thường, nay đây mai đó. Tại Tỵ, Hợi đóng chung cùng Thất Sát, thường làm việc thương mại hay kỹ nghệ, công danh bất mãn, phải nghiêng về hai ngành trên mới thành công.

2.6. Thiên Đồng

Thiên Đồng thủ cung Quan Lộc, thì chủ về là người bạch thủ hưng gia. Thông thường tình hình giống như sau, Thiên Đồng thủ sự nghiệp, phù hợp làm nghề nghiệp có tinh chất mĩ quan cùng tính chất hưởng thụ.

Người sở hữu Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu, hay Lộc Mã giao trì, thì sự nghiệp từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng hanh thông, đến nỗi thành là lãnh tụ nhân tài trong nghề nghiệp. Thiên Đồng lạc hãm, không phù hợp theo thương mại, chỉ phù hợp làm thuê, hay đảm nhận công chức, hay nhận chức tại đại xí nghiệp. Nếu có Đà La, Thiên Mã hội chiếu, thì trọn đời sự nghiệp phát sinh nhiều biến hóa, một hay thì chủ về chức nghiệp phát sinh nhiều biến động. Nếu có Hỏa, Linh đồng độ, thì chủ về là người với sự nghiệp bị nhiều nghịch cảnh, thích hợp với làm thuê, không phù hợp tự mình tiến hành kinh doanh.

Thiên Đồng Thái Âm đồng thủ tại cung Quan Lộc, chỉ phù hợp khi đã hình thành rõ cục diện sau đó mới phát triển. Cần hội chiếu Lộc Mã mới có thể làm kinh doanh, thương mại, nếu có Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, thì phù hợp làm văn nghệ.

Thiên Đồng Thiên Lương đồng thủ cung Quan Lộc, bất luận theo thương mại, theo chính trị, cũng thì chủ về phù hợp làm nhân tài phụ tá tìm mưu tính kế, gặp sao cát tinh, có thể đảm nhận chức vụ thư ký cơ yếu, hay làm nhân viên quản lý giám sát tài vụ. Nếu gặp sao sát tinh, thì phù hợp tại bệnh viện, nghề nghiệp công việc phục vụ xã hội. Nếu gặp sao Thiên Mã cùng Đào Hoa, thì phù hợp làm nghề nghiệp có tính lưu động, như hàng không, thủy thủ các nghề. Nhưng gặp sao cát tinh, lại gặp sao Kình Dương, Thiên Hình đồng hội, thì có thể đảm nhận công việc điều trị bệnh công việc vệ sinh, hay quan viên hải quan, viên chức bưu cục.

Nếu chính tinh này ở Mão rất anh hùng, làm về võ nghiệp thì thành công. Như đi thầu, làm các nghề như cảnh sát trưởng, luật sư, thẩm phán là đắc thế, vì có Mệnh là Cự Môn thì chủ về  nghị luận, tính toán. Đóng tại Dậu không được tốt bằng hơn tại Mão, dễ thay đổi công việc, công danh thường bất mãn. Đóng tại Tý đóng chung với Thái Âm, công danh tốt đẹp, nghiêng về đi xa, ngoại giao lý luận. Càng đi xa càng thành công.

Thủ ở Ngọ giống như tại Tý nếu có Tuần, Triệt. Nếu không có Tuần, Triệt thì thường được nhờ vợ hay chồng, bởi buôn bán làm giàu. Nếu chính tinh này ở Dần, Thân rất tốt, thường làm nghề ngành y học, giáo dục nổi tiếng và quý hiển. Đóng tại Thìn, Tuất đi xa thì thành công và thường thay đổi công việc. Đóng tại Tỵ, Hợi vất vả, luôn bất mãn, vì cung Nô là đường cung đối với bản thân, mà cung này có Phủ và Vũ là sao mạnh.

2.7. Liêm Trinh

Liêm Trinh thủ cung Quan Lộc, nhập miếu, thông thường cũng phù hợp võ chức, người có Hóa Kị lại càng phù hợp. Có Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Phụ Bật củng chiếu hay đồng độ, Tử Vi hội chiếu, thì từ văn chức mà nắm võ quyền. Nếu gặp sao Vũ Khúc và Văn Xương Văn Khúc đồng hội, cũng phù hợp theo chính trị theo quân sự, hay bộ đội kỷ luật, thì chủ về văn nhân làm võ, hay võ chức làm văn. Là nhân tài văn võ kiêm tư.

Nếu theo thương mại, thì phù hợp dựa vào các tinh hội chiếu mà xác định nghề nghiệp. Như hội chiếu Tham Lang, có thể làm thiết kế, công quan, quảng cáo. Hội chiếu Thất Sát, gặp sao Thiên Trù, có thể làm ẩm thực, thực phẩm hành nghiệp. Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, thì làm nghệ thuật là phù hợp.

Liêm Tướng, gặp sao cát tinh các sao, phù hợp làm quân cảnh, công tác Hải Quan. Nếu gặp Sát Hình Kị Hao hội hợp, thì lại mất chức hay thất nghiệp, nguy hiểm phá sản. Nếu gặp sát tinh nhẹ, theo thương mại theo công nghiệp, có thể bằng kỹ thuật để khởi gia.

Liêm Trinh Phá Quân đồng thủ cung Quan Lộc, thì đúng là kết cấu không mấy tốt đẹp, nếu theo thương mại theo công nghiệp. Nếu theo chính trị, thì là văn viên chi chức, gặp sao cát tinh, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm mà thăng chức. Nếu gặp Sát thì ở lâu ở chức thấp. Nếu theo thương mại, cùng với huyết nhục anh em, ẩm thực hành nghiệp là phù hợp, hay làm nghề nghiệp mang theo tính chất nguy hiểm.

Liêm Phủ gặp sao cát tinh hội hợp, sự nghiệp thành đạt. Bởi ảnh hưởng từ Thiên Phủ tính cách bảo thủ cẩn thận, không phù hợp làm võ chức, có thể làm tài chính, tài kinh hành nghiệp. Nếu gặp sao sát tinh, thì sự nghiệp có nhiều trắc trở. Nếu gặp Hóa Kỵ, thì kinh doanh không được thuận lợi, không phù hợp đầu cơ.

Liêm Trinh gặp Tham Lang thì phù hợp nhất là làm giao tế ứng thù, hay nghề nghiệp có tính chất tiêu phí, cũng phù hợp làm nghề vui chơi giải trí, nghệ thuật sự nghiệp. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài đồng hội, thì với văn nghệ công tác là phù hợp. Nếu gặp sao Hàm Trì, Thiên Riêu, Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì phù hợp làm biểu diễn nghệ thuật. Nếu gặp Thiên Mã thì là nhân tài nghề hướng dẫn du lịch.

Liêm Trinh Thất Sát thủ tại cung Quan Lộc, tối phù hợp kỷ luật bộ đội xuất thân, như Quân cảnh, Hải quan, Trị an đơn vị. Nếu gặp sao Văn Xương, Văn Khúc, hay Long Trì Phượng Các, cũng phù hợp là kỹ nghệ nhân tài. Nếu gặp sao Thiên Thái Âm, có Văn Khoa củng chiếu hay đồng độ, thì là ngoại khoa y sư, thầy thuốc về gân khớp. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, tuy dù với quân cảnh là phù hợp, nhưng cũng có thể làm công việc có liên quan về huyết dịch.

Nếu chính tinh này ở Dần, Thân làm về võ nghiệp rất có uy quyền. Đi với bộ Tứ Linh có Hóa Khoa, Hóa Quyền, làm nổi đại tướng. Không có Hóa Khoa, Hóa Quyền thì có thể là nhà kỹ nghệ hay khoa học, hay làm về các ngành tư pháp, cảnh sát trưởng rất độc đáo, thường nghiêng chủ về các sự đặc biệt khác đời.

Đóng tại Thìn, Tuất đóng chung với Liêm, uy quyền tột bực, vì có Tử Vi thủ tại Mệnh ở Tý, Ngọ, rất giàu sang, có thể làm nổi các chức vụ tương đương với thì chủ về tịch quốc hội hay bộ trưởng nội vụ, đại sứ vì đại diện cho Tử Vi trong chính quyền trung ương. Ở Tý tốt hơn ở Ngọ. Làm về các ngành kỹ thuật hay đi thầu rất thành công, nhưng chỉ nên ngắn hạn. Nếu chính tinh này ở Sửu, Mùi cùng Thất Sát, thành công về quân sự. Đóng tại Mão, Dậu cùng Phá, trước gặp may mắn nhưng sau sẽ bất mãn nặng nề. Tại Tỵ, Hợi thì không được tốt, thường nghiêng về ngành tư pháp, giam cầm, bắt bớ, đi săn, kỹ thuật, hóa chất là hợp.

2.8. Thiên Phủ

Thiên Phủ thủ cung Quan Lộc nhập miếu thì chủ về sự nghiệp phát triển có thành tựu. Nếu thủ tại vào hãm địa, hội Văn Xương, Văn Khúc chủ về quản lý văn thư làm văn viên chính phủ. Nếu Thiên Phủ tại cung Quan Lộc, gặp sao Lộc Tồn, Thiên Mã, có thể lấy làm kinh doanh, thương mại đưa đến giàu có, nhưng không phù hợp sang tân cải cách, cận phù hợp khi đã có cơ sở sau đó phát triển lên.

Thiên Phủ Hóa Khoa, thì phù hợp đảm nhận chức vụ trong cơ cấu tại tài chính, hay tự mình tiến hành kinh doanh, ít nhất cũng một mình đảm đương một công việc. Nhưng không phù hợp đầu cơ. Nếu gặp Sát, phù hợp làm công nghiệp. Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì ngược lại thì chủ về là người với công nghiệp phát triển biểu hiện ra nghị lực và quyết đoán. Thiên Phủ tại cung Quan Lộc có hai cái cao cách. Một nữa là Thiên Phủ tại Sửu cung, Lộc Tồn tại Dậu cung lai hội, vô Sát, gặp sao cát tinh, cũng thì chủ về đại quý.

Sao Thiên Phủ tại cung Quan
Sao Thiên Phủ tại cung Quan

Đóng tại Tỵ, Hợi bình thường, phần nhiều được nhờ vợ hay chồng. Biết an phận thủ thường. Nếu chính tinh này ở Mão, Dậu, Sửu, Mùi đi buôn, ra ngoài thường phát đạt. Vất vả ban đầu. Sau 30 tuổi thì thành công. Hoặc làm các ngành liên quan đến giáo dục, y, dược, văn học. Đóng tại Dần, Thân cùng Tử Vi rất tốt, nếu có Long Mã Hổ Phượng, Tướng Ấn thường làm thương mại lớn hay hiển đạt về võ nghệ, được vinh hiển suốt đời.

Thủ ở Thìn, Tuất đóng chung với Liêm, uy quyền tột bực, vì có Tử Vi thủ tại Mệnh ở Tý, Ngọ, rất giàu sang, có thể làm nổi các chức vụ tương đương với thì chủ về tịch quốc hội hay bộ trưởng nội vụ, đại sứ vì đại diện cho Tử Vi trong chính quyền trung ương. Đóng tại Tý, Ngọ đóng chung với Vũ, liên hệ nhiều đến các nghề bí mật, uy quyền hiển hách, thường đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Tử Vi, Thiên Tướng tại Thìn, Tuất là cách táo bạo anh hùng, dễ thành công với thời loạn. Nếu đi thầu sẽ thành công lớn

2.9. Thiên Lương

Thiên Lương thủ cung Quan Lộc, với người độc tọa tại Ngọ cung có cách cục lớn mạnh nhất, không gặp sao Sát Kị, đắc Thiên Khôi Thiên Việt, Văn Xương Văn Khúc, Tả Phụ Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn đồng độ, theo thương mại theo chính trị cũng làm nhân vật lãnh tụ. Thiên Lương hội Lộc Mã, đại lợi làm kinh doanh, thương mại, thì chủ về được người nước ngoài tín nhiệm. Cùng với Thái Dương đồng độ, phải lấy tài nghệ, gặp sao Lộc Mã, thì danh truyền ra ngoại quốc.

Nếu gặp Sát, phù hợp phục vụ xã hội. Thiên Lương thủ cung Quan Lộc, thông thường phù hợp làm chức vị giám sát, cũng có thể làm máy tính, thiết kế nghiệp. Thiên Lương thủ cung Quan Lộc mà gặp sao Sát Hình, có thể làm công tác điều trị bệnh tật, nếu sát tinh đa gặp sao, lại gặp sao Địa Không Địa Kiếp, Thiên Hình Đại Hao, thì phù hợp làm công tác nguy hiểm. Không thì dễ phát sinh tai họa, hay chiêu nhạ quan phi mà dẫn đến phá hao. Người sở hữu Thiên Lương tại Tỵ cung, phần nhiều là làm nghề hành nghiệp đặc biệt.

Nếu chính tinh này ở Tý, ngọ làm thầy thuốc, nếu hợp cách có thể làm cấp chỉ huy lớn, vinh hiển trọn đời. Đóng tại Mão, Dậu đóng chung với Lương, rất tốt, thường thành công về y học, giáo dục, văn học. Nếu chính tinh này ở Dần, Thân rất tốt, thường làm nghề ngành y học, giáo dục nổi tiếng và quý hiển. Đóng tại Sửu, Mùi trung bình, nên đi xa lập nghiệp thì tốt. Thủ ở Tỵ, Hợi bôn tẩu, nên đi xa lập nghiệp thì tốt, bởi Mệnh có cách Thái Dương Thái Âm Tranh Huy.

2.10. Thiên Tướng

Thiên Tướng thủ cung Quan Lộc, hội chiếu Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, cùng Phụ, Tá chủ về phải là yếu nhân trong giới chính trị, công thương. Thiên Tướng hội chiếu Tử Vi, phù hợp lập thân giới chính trị.

Vũ Khúc hay Liêm Trinh đồng độ, làm Quân cảnh, Hải quan là phù hợp. Cũng có thể làm công nghiệp. Nếu có Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, thì chủ về là người sự nghiệp khởi điệt lên xuống vô thường, theo chính trị là điều không phù hợp, có thể từ kỹ nghệ phát triển. Nếu gặp Long Trì, Phượng Các, Thiên Tài các sao này càng thêm lợi. Tứ Sát hội chiếu, thì chủ về sự nghiệp có nhiều phiền nhiễu, cho dù đang trong thuận cảnh cũng bất ngờ gặp phải nghịch cảnh. Nếu gặp sao Hình Kỵ Hao, là người theo chính trị cũng bị mất chức, người khi đang làm kinh doanh, thương mại thì có phá bại, hay đến mức đỉnh nghiệp sụp đổ.

Đóng tại Sửu, Mùi rất tốt, tài kiêm văn võ, có uy quyền, rất được kính nể. Đóng tại Tỵ, Hợi như tại Sửu, Mùi. Đóng tại Thìn, Tuất cùng với Tử Vi chủ về tài giỏi, thường tay trắng làm giàu. Nếu đã có sẵn gia cảnh giàu có thì nên chuyên về kỹ nghệ, khoa học hay về thương mại, kỹ nghệ, làm mạnh thì thành. Tại Tý, Ngọ cùng Liêm Trinh rất uy hùng, có thể làm nổi tư lệnh nhưng cũng bộc phát bộc tàn. Đóng tại Dần, Thân đóng cùng Vũ Khúc thì rất dễ làm giàu, công danh hiển đạt.

2.11. Tham Lang

Tham Lang thủ cung Quan Lộc, phù hợp với ngoại vụ công tác. Như doanh nghiệp bán hàng, công quan công tác. cần phải với người lấy ứng thù giao tế làm công tác trọng điểm là phù hợp. Với người gặp sao Văn Khoa, hay Đào hoa là phù hợp.

Nếu có Vũ Khúc đồng độ hay hội chiếu, canh gặp sao Hỏa, Linh đồng hội, thì phù hợp làm võ chức vinh thân. Tử Vi đồng hội, có phụ tinh, cũng có thể theo chính trị. Nhưng nếu như đồng thời hội Sát, thì vẫn theo thương mại là phù hợp. Nếu Tham Lang và Hỏa Tinh hay Linh Tinh đồng độ, ngoài ra canh bất gặp sao sát tinh cùng Hình Kỵ Kiếp Hao các sao, có thể làm đầu cơ; hay thì chủ về trọn đời phải gặp được vận may đặc biệt.

Nếu Tham Lang Hóa Kỵ, thì sự nghiệp phát triển không được như lý tưởng, nhưng gặp sao cát tinh, thì chủ về lí tưởng mặc dù bị thất bại, nhưng cũng có thể thu hoạch được thành tựu bất ngờ ngoài ý. Nếu gặp sao Sát Kị, canh gặp sao Hình Hao Địa Không, Địa Kiếp, thì dễ phát sinh đột biến mà khuynh bại.

Nếu chính tinh này ở Thìn, Tuất làm về võ nghiệp, thường nổi bật vì can đảm và táo bạo, được giàu sang nếu buôn bán, cũng dễ thành công, nên làm về nghề đi thầu. Đóng tại Sửu, Mùi đóng chung cùng Vũ Khúc dễ giàu có nhờ buôn bán hay kinh doanh, chuyên về kinh tài, kỹ nghệ hay thương mại. Thủ ở Dần, Thân trung bình, công việc dễ trắc trở, đi làm đủ ăn, không giàu có được, phải phá cách đi buôn mới tốt.

Đóng tại Tỵ, Hợi thì rất ác, thường nghiêng về ngành tư pháp, giam cầm, bắt bớ, đi săn, kỹ thuật, hoá chất là hợp. Đóng tại Mão, Dậu thì trung bình, đi tu dễ thành chánh quả, làm nổi các bậc tôn quý của đạo giáo. Nếu chính tinh này ở Tý, Ngọ không được tốt bằng, làm việc dễ tham ô, cần phải có sao Tuần thì tốt.

2.12. Cự Môn

Sao Cự Môn cung Quan Lộc trong tử vi
Sao Cự Môn cung Quan Lộc trong tử vi

Cự Môn thủ cung Quan Lộc, nhập miếu, thì chủ về là người bạch thủ sáng nghiệp, cũng phù hợp lấy kỹ năng chuyên môn hay tri thức chuyên môn để hưng gia. Hội Thiên Cơ, thì là nhân tài máy tính, kế toán; Hội Văn Xương Văn Khúc, có thể làm nghệ thuật, hay tinh tướng. Cự Môn gặp sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Phụ Tá hội chiếu, thì phải có khả năng với khẩu tài hay tri thức chuyên môn để thành danh.

Đồng thời gặp sao sát tinh, Thiên Hình các sao này, thì làm lãnh tụ bang hội; nếu gặp sao Hoa Cái, thì là nhân tài tuyên truyền. Nếu Thái Dương đồng độ, thì chủ về danh lớn hơn lợi. Nếu Thiên Cơ đồng độ, thì sự nghiệp biến động, không thủ theo nhất chức thất nghiệp. Nếu cùng với Thiên Đồng đồng độ, thì mọi sự đều hữu đầu vô vĩ. Cự Môn thủ cung Quan Lộc, Sát Kị các sao nặng, gặp sao Thiên Mã, là giang hồ.

Đóng tại Tý rất tốt, làm về ngành luật pháp, văn hóa, y tế, giáo dục. Được giàu sang nổi tiếng. Tại Ngọ không được tốt bằng hơn tại Tý, thường không bền, giàu sang như mây nổi, dễ mắc tội vạ, tiêu tan cơ nghiệp vì kiện cáo. Đóng tại Hợi trung bình, dễ được nhờ vợ hay chồng

Đóng tại Tỵ không được tốt bằng, thường làm các chức vụ tầm thường, bị chèn ép nặng nề, bởi cung Nô ở Ngọ rất mạnh, cũng không được nhờ vợ hay chồng. Nếu chính tinh này ở Thìn, Tuất có tài, thường tự lực cánh sinh vươn lên trong khó khăn. Đóng tại Mão, Dậu cùng Cự Môn, dễ chuyên về giáo dục, luật pháp, rất khôn ngoan. Nếu chính tinh này ở Sửu, Mùi đóng chung với Thiên Đồng chủ về công danh lận đận, thường bị đè nén khó chịu.

2.13. Thất Sát

Thất Sát thủ cung Quan Lộc chủ về trọn đời người phải có một lần mất hết, nếu đầu tư thì khó lòng mà thành công, phải trải qua nhiều lần mới có được danh vọng. Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, hay Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, hội Tả Phụ Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai Bát Tọa, Thiên Vu, Thiên Phúc chủ về quyền uy xuất chúng, võ chức có thể vinh thân, nếu làm công nghiệp, cũng thì chủ về thanh danh làm ngoại quốc phải biết.

Thất Sát không sợ tứ Sát. Có tứ Sát đồng độ hay hội chiếu, thì chủ về là người lập nghiệp trong gian khổ, nhưng trọn đời vẫn có nhiều thị phi phong ba. Thất Sát thủ cung Quan Lộc, bất luận gặp sao Cát gặp sao Sát, cũng đều không phù hợp làm văn giáo. Nguyên nhân là người thiện giỏi với quản lý hạ chức, chỉ phù hợp làm quân cảnh hay công xưởng lĩnh đạo.

Đóng tại Dần, Thân là cách Thất Sát Triều đẩu, làm bạo và thành công. Tại Tý, Ngọ công danh thất thường nhưng rất uy hùng, thường bởi thời có đưa lại, nên buôn từng chuyến, theo thời vận mà bốc nhưng phải rút nhanh không nên nấn ná vớt thêm thì thất bại. Đóng tại Thìn, Tuất làm về võ nghiệp hay luật pháp nhưng bất mãn, thường dễ gặp tai nạn binh đao. Đóng tại Sửu, Mùi cùng Liêm Trinh chủ về thành công về quân sự.

Nếu chính tinh này ở Tỵ, Hợi đóng cùng Tử Vi, thường tay trắng làm giàu, rất tích cực, mạnh mẽ nhưng ăn về hậu vận, tiền vận thường vất vả. Đóng tại Mão, Dậu đóng chung với cung Vũ Khúc, thường hiển đạt về võ nghiệp, có thể làm nổi các chức quân khu trưởng, trọng nhận một cõi, nhưng cũng thăng giáng thất thường, nay đây mai đó.

2.14. Phá Quân

Phá Quân nhập miếu thủ cung Quan Lộc, phù hợp quản lý hay kinh doanh công xưởng, hay phù hợp làm vũ chức. Nếu Tam Hóa hội thì chủ về là người vũ chức nắm quyền uy. Phá Quân thủ cung Quan Lộc, không phù hợp làm kinh doanh, thương mại. Duy chỉ Phá Quân Hóa Lộc, hay có Lộc Tồn đồng độ, thì chủ về là người cương nghị trác việt, lúc bại lúc khởi, người có cát tinh các sao này hội chiếu, cuối cùng chung cuộc đến với thành công.

Nếu vô cát tinh, thì áp lực rất nặng nề, canh hội Địa Không, Địa Kiếp, trong cả đời người phải có một lần sụp đổ hay phá sản. Phá Quân thủ cung Quan Lộc, tuyệt đối không thể làm đầu cơ, không thì phải gặp sao khuynh bại. Phá Quân cũng phù hợp làm nghề nghiệp giao thông vận chuyển, người gặp sao Lộc Mã càng thêm tốt đẹp.

Đóng tại Tý, ngọ rất oanh liệt, ở Ngọ tốt hơn ở Tý, thường làm nổi việc khó khăn và thành công trong thời loạn. Thủ ở Thìn, Tuất rất ích kỷ, thường lấn át người trên, dám liều và thành công vào phút chót, thường phải vất vả vào ban đầu và từ đó làm giàu. Nếu chính tinh này ở Sửu, Mùi  cùng với Tử Vi thì thành công về võ nghiệp nhưng cũng dễ gặp tai họa và thăng giáng bất thường.

Đóng tại Mão, Dậu cùng với Liêm Trinh chủ về trước gặp may mắn nhưng sau sẽ bất mãn nặng nề. Tại Tỵ, Hợi đóng chung cùng Vũ, thường làm việc thương mại hay kỹ nghệ, công danh bất mãn, phải nghiêng về hai ngành trên mới thành công. Đóng tại Dần, Thân tại Dần tốt hơn tại Thân, đi buôn bán thì giàu, còn đi làm được bao nhiêu hao tán hết.

3. Một số phụ tinh ảnh hưởng đến cung Quan Lộc

3.1. Tả Phụ, Hữu Bật

Tả Phụ, Hữu Bật thủ cung Quan thì gia tăng sự thuận lợi về công danh, chức vụ, thi cử, người có tài. Người này hay được nâng đỡ trên đường công danh. Tả Phụ, Hữu Bật thủ cung Quan thì là người hay làm thư ký, trợ lý, trợ tá, phò trợ cho người khác.

Tả Phụ thủ cung Quan Lộc thì là trợ lý về văn thư, sổ sách, giấy tờ, tư vấn, cố vấn cho sếp. Phụ Bật thì chủ về  trợ lý chuyên thi hành, hành động, người nhanh nhạy, hợp với võ nghiệp. Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung là người đa ngành đa nghề, làm một lúc nhiều nghề, học một lúc nhiều trường.

3.2. Thiên Khôi, Thiên Việt

Thiên Khôi, Thiên Việt Cung Quan Lộc trong tử vi
Thiên Khôi, Thiên Việt Cung Quan Lộc trong tử vi

Thiên Khôi, Thiên Việt thủ tại cung Quan Lộc thì công danh lừng lẫy, thịnh và bền, được tín nhiệm, trọng dụng, có danh chức lớn. Nếu Thiên Khôi, Thiên Việt gặp nhiều sao tốt đẹp hội hợp, được nắm giữ đầu mối những công việc lớn hay dễ thăng quan tiến chức và có tài quản lý và gặp nhiều cơ hội hay trong sự nghiệp.

Đương số trong học tập và công việc thường được tín nhiệm cho giữ chức vụ cao, quản lý nhiều người bên dưới. Thiên Khôi dựa vào tình cảm, nhẹ nhàng nên thường thì chủ về quản lý được tập thể ít người, mười người đổ lại.

3.3. Kình Dương, Đà La

Kình Dương thủ cung Quan Lộc thì cản trở công danh nhiều. Ở vị trí đắc địa, Kình Dương thì chủ về  võ nghiệp, đương số có xu hướng đi theo nghề võ, như bộ đội, công an, lực lượng vũ trang. Kình Dương đắc địa gặp thêm Thiên Mã chiếu chủ về là người có võ có chức trấn ngự biên cương.

Kình Đà gặp Lực Sĩ chủ về là người có công lớn, uy nghi nhưng hay rơi vào cảnh bất mãn. Tử Vi, Thiên Phủ, Kình Dương thì chủ về  doanh thương, làm ăn buôn bán lớn mà trở nên giàu có.

3.4. Hỏa Tinh, Linh Tinh

Hỏa Tinh, Linh Tinh cung Quan Lộc
Hỏa Tinh, Linh Tinh cung Quan Lộc

Hỏa Tinh đắc địa đóng ở cung Quan Lộc thì chủ về là người chăm chỉ, có tinh thần làm việc hăng hái. Nếu ở hãm địa chủ về công việc khó khăn, nhiều áp lực, mệt mỏi, công danh chức vụ có nhưng không bền, chỉ được một thời gian.

Hỏa Tinh hãm địa đồng cung với Kình Dương hay Linh Tinh Trắc thì đều có nghĩa công danh, sự nghiệp không tốt. Hỏa Tinh hãm địa gặp Bệnh Phù hay Tang Môn ý chỉ không có công danh. Hỏa Tinh gặp Địa Không, Địa Kiếp hay Thiên Hư hãm địa thì công danh trắc trở.

3.5. Văn Xương, Văn Khúc

Văn Xương, Văn Khúc thủ cung Quan Lộc là người làm các nghề đặc biệt, đặc sắc về khéo léo chân tay, ngôn ngữ. Người có cách này là ham học, thích tìm hiểu, nhiều bằng cấp, khen thưởng, sử dụng đúng ngành học vào nghề nghiệp của mình. Công việc của người này có tính nghiên cứu, tìm hiểu cao, có thể học thêm bằng cấp để thăng tiến.

3.6. Hóa Lộc

Hóa Lộc tại cung Quan
Hóa Lộc tại cung Quan

Hóa Lộc cung Quan Lộc gia tăng sự thuận lợi về công danh, quan chức, thi cử, có nhiều bổng lộc, có quý nhân giúp đỡ. Hóa Lộc, Thiên Mã thì dễ làm nghề liên quan đến kinh doanh, thương mại thì phát tài, hay dễ được thăng chức, dễ có việc làm, sớm có công danh.

Đóng ở cung Quan, Hóa Lộc có nghĩa là có nhiều cơ hội hay có nhiệm vụ giữ tiền, cũng chủ về làm những công việc liên quan đến tiền bạc. Người sở hữu Hóa Lộc thủ cung Quan là người đam mê, quan tâm tới công việc, có sự phụng sự cao, bởi đó mà dễ có nhiều cơ hội tạo ra thành quả, của tiền.

3.7. Hóa Quyền

Hóa Quyền thủ cung Quan Lộc thì dễ có chức vụ, công danh, thi cử, có thực quyền. Người trong công việc hay học tập thường hay thuận lợi, hay được đảm nhiệm chức vụ cao, được quản lý nhiều người, nói có người nghe, đe có người sợ.

Người này ra ngoài thì quyền uy, nhưng về nhà lại sợ vợ sợ chồng. Hóa Quyền gặp Hóa Lộc, Thiên Phủ, Vũ Khúc thì chủ về số đại quý. Hóa Quyền lại được gặp thêm Thất Sát thì có uy quyền, nhiều người nể sợ. Nếu gặp các sao Đại Hao, Thất Sát, Thiên Khốc, Thiên Hư thì dễ người dưới khinh ghét.

3.8. Hóa Khoa

Hóa Khoa tại Quan Lộc
Hóa Khoa tại Quan Lộc

Hóa Khoa thủ cung Quan Lộc thì công danh tốt, có danh chức, danh giá, dễ có bằng cấp, thi đỗ. Người sở hữu khả năng học tập tốt, khi học luôn tìm hiểu cặn kẽ gốc gác của vấn đề nên học rất giỏi. Khi đi làm thì dễ trở thành chuyên viên, chuyên gia với nguồn gặp sao thức và kinh nghiệm sâu rộng, công ty nào cũng cần.

Hóa Khoa cư vào cung Quan Lộc thì đương số làm công việc gì cũng đều dễ đi vào chuyên môn sâu, có gặp sao thức uyên thâm và rất giỏi ngành nghề đó. Hóa Khoa, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt là người có công danh và học tập thuận lợi, dễ đậu thủ khoa, làm người đứng đầu.

3.9. Hóa Kỵ

Hóa Kỵ thủ tại cung Quan Lộc thì chủ về sự trắc trở về công danh, chậm thăng tiến. Đương số dễ bị chèn ép, bị tiểu nhân dèm pha, không được cấp trên tín nhiệm, bất đắc chí trong quan trường. Chính bản thân người này cũng hay dùng tiểu xảo để hãm hại, chơi xấu đồng nghiệp.

Người có Hóa Kỵ trong công việc liên quan nhiều tới tai tiếng, thị phi, pháp luật, có thể liên quan tới nghề báo, pháp luật…. Người này trong công việc thường mang tính cá nhân, đặt nặng lợi ích của mình lên trước, sẵn sàng giành giật, xô đẩy người khác.

Tóm lại, nhìn vào cung Quan Lộc có thể luận giải được về sự nghiệp của đương số. Nếu cung này được hội với các cát tinh, cùng Tam Hoá thì công thành danh toại. Một điều cần lưu ý đó là khi luận đoán Cung Quan Lộc, cần tham khảo kỹ tam phương tứ chính của cung này, đặc biệt là Cung Phu Thê. Nếu quý đọc giả muốn tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi của bản thân hãy truy cập vào website Thansohoconline.com để biết thêm thông tin về bộ môn này.

Thông tin về tác giả
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.
×
Gia Cát Thành Vũ là nhà nghiên cứu chuyên sâu về tử vi, phong thủy. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng tử vi, phong thủy vào cuộc sống; hiện tại ông đang là cố vấn chuyên môn, tham vấn nội dung cho website Thansohoconline.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *